Idoma Names: Feminine

This is a user generated Idoma names database and you can help improve it by adding an Idoma name and its meaning.
Use the search box below to search our Idoma names database.
4. Akum
6. Aneh
10. Edugwu
12. Ekowo
14. Eleyi
15. Ema
16. Emiene
17. Enayi
18. Ene
19. Enebo
21. Enene
22. Enoche
24. Idenyi
25. Igbe
28. Iyefu
29. Iyono
30. Obiye
33. Odachi
34. Oganya
35. Ogodo
36. Ogwa
37. Ohi
38. Ojonya
39. Oka
40. Onma
44. Onyeje
45. Onyela
46. Onyema