Idoma Names: Feminine

This is a user generated Idoma names database and you can help improve it by adding an Idoma name and its meaning.
Use the search box below to search our Idoma names database.
4. Akum
6. Aneh
10. Edugwu
12. Ekoche
13. Ekowo
15. Eleyi
16. Ema
17. Emiene
18. Enayi
19. Ene
20. Enebo
22. Enene
23. Enoche
25. Idenyi
26. Igbe
29. Iyefu
30. Iyono
31. Obiye
34. Odachi
35. Oganya
36. Ogodo
37. Ogwa
38. Ohi
39. Ojonya
40. Oka
41. Onma
45. Onyeje
46. Onyela
47. Onyema