This is a user generated Idoma names database and you can help improve it by adding an Idoma name and its meaning.
Use the search box below to search our Idoma names database.
7. Eyum
11. Orefi
12. Ebowo
14. Ota
16. Ajuma
18. Idegwu
19. Enenu
21. Alache
22. Enoba
23. Owota
24. Enanya
25. Ehi
26. Ebamu
27. Enebo
30. Onyema
31. Iyefu
32. Iyono
34. Eleyi
35. Onyela
36. Enene
37. Owole
38. Owonya
39. Aladi
40. Ema
41. Aneh
42. Odachi
43. Oka
45. Idenyi
46. Akum
49. Onma